AKO SA SPRÁVNE VYJADROVAŤ POČAS OBHLIADKY

Administrátor
AKO SA SPRÁVNE VYJADROVAŤ POČAS OBHLIADKY

KRÁTKY SLOVNÍK REALITNÝCH POJMOV

Nehnuteľnosť - pozemok alebo stavba spojená so zemou pevným základom, budova všeobecne - (dom, bytový dom, byt, chata, chalupa), pozemok všeobecne - (záhrada, pole, sad, les atď.)

Stavba - všetky stavebné diela, ktoré vznikajú stavebnou alebo montážnou technológiou. Dočasná stavba je stavba, ktorej stavebný úrad vopred obmedzí dobu jej trvania.

Budova - nadzemná trvalá stavba, ktorá je spojená so zemou pevným základom a je priestorovo sústredená a navonok uzavretá obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Rodinný dom - objekt určený k bývaniu, ktorý svojím usporiadaním odpovedá požiadavkám na rodinné bývanie a v ktorom je viac než polovica podlahovej plochy miestností a priestorov určených na bývanie. Rodinný dom môže mať najviac tri samostatné byty, najviac dve nadzemné a jedno podzemné podlažie a podkrovie.

Byt - miestnosť alebo súbor miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu svojim usporiadaním a vybavením spĺňajú požiadavky na trvalé bývanie a sú na tento účel určené.

Bytový dom - budova, ktorá obsahuje viacero bytov prístupných z domovej komunikácie (chodby) so spoločným hlavným vchodom z verejnej komunikácie, pokiaľ sa nejedná o rodinný dom.

Pôdorys - nákres, ktorý ukazuje pomyselný rez budovou vo výške jeden meter od podlahy. Z pôdorysu je možné vyčítať napr. druh materiálov, hrúbku stien, rozmiestnenie miestností a pod. V pôdoryse sa označujú väčšinou údaje ako rozmery, výmery a popisky jednotlivých miestností alebo plôch.

Úžitková plocha - súčet podlahových plôch všetkých miestností bytu alebo domu (obývačka, spálňa, detská izba, komora, WC, kúpeľňa, hala, chodba, schodisko, atď.) okrem plochy terás, balkónov a logií.

Loggia - zastrešený a zastropený priestor v budove zapustený do pôdorysu, ktorý je spredu otvorený a z bokov uzavretý.

Bytové družstvo (BD) - spoločenstvo zaisťujúce správu a údržbu priestorov v bytových domoch podľa potrieb svojich členov.

Fond opráv - je tvorený vlastníkmi bytov, ktorí mesačne vkladajú príspevky podľa výšky podielu vlastníka bytu na spoločných priestoroch domu. Fond opráv je určený k údržbe a opravám spoločných častí bytového domu, väčšinou sú z neho hradené i iné poplatky, ako napríklad daň z nehnuteľnosti, poistenie budovy a iné poplatky, ktorých podiel alebo rozúčtovanie je rozpočítavané rovnakým spôsobom ako tvorba fondu opráv.

Rekonštrukcia - zásahy do nehnuteľnosti, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu alebo technických parametrov.

Parcela (pozemok) - ohraničenie pozemku a celkový obraz, ktorý je geometricky a polohovo vymeraný a označený parcelným číslom.

undefined

Parcelné číslo - údaj označujúci parcelu v katastrálnom území.

Zastavaný pozemok - pozemok zastavaný stavbou, ohraničený obvodom stavby.

Výmera parcely - vyjadrenie plošného obsahu pozemku najčastejšie v metroch štvorcových. Veľkosť výmery vyplýva z geometrického určenia pozemku a zaokrúhli sa na celé štvorcové metre. Výmera parcely je evidovaná s presnosťou danou metódami, ktorými bola zistená. Jej spresnením nie sú dotknuté právne vzťahy k pozemku.

Rezervačná zmluva - vzájomný písomný záväzok medzi majiteľom ako predávajúcim a záujemcom ako kupujúcim o predaji a kúpe nehnuteľnosti. Majiteľ sa v nej zaväzuje do vopred určeného dátumu (do termínu podpisu kúpnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve) nerokovať s inými záujemcami o jej predaji. Rezervačná zmluva sa spája s povinnosťou kupujúceho zložiť rezervačný poplatok alebo depozit (zálohu), ktorý je spolu s podpísanou zmluvou prejavom vážneho záujmu o kúpu. Niekedy sa nazýva aj dohodou o zložení rezervačného depozitu (zálohy). Rezervačná zmluva nerieši všetky riziká spojené s kúpou.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - je listina, ktorá obsahuje dohodnutý návrh znenia, respektíve podstatné náležitosti kúpnej zmluvy a ktorá sa podpíše po odstránení prekážok, či už na strane predávajúceho alebo kupujúceho. Táto zmluva poskytuje istotu kúpy, pretože umožňuje súdne vymáhať uzatvorenie kúpnej zmluvy. Zvyčajne platí, že ak sa zmluvné strany, teda predávajúci a kupujúci, nedohodnú inak, kúpna zmluva bude mať také znenie, ako je uvedené v zmluve o budúcej kúpnej zmluve.

Osobné vlastníctvo - pojem sa používa na vyjadrenie vlastníctva bytu, keď majiteľom je fyzická osoba.

Podielové spoluvlastníctvo - vlastníctvo, kde je viac vlastníkov nehnuteľnosti a kde každý z nich má svoj podiel na nehnuteľnosti.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) - spoločenstvo vlastníckych práv oboch manželov k veciam, ktoré manželia nadobudli počas trvania ich manželstva. Základným charakteristickým znakom tohto majetkového spoločenstva je to, že manželia nemajú presne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci. Vzhľadom na bezpodielovosť tohto spoluvlastníctva platí zásada rovnosti práv oboch manželov.

Číslo súpisné - číslo, ktorým sa označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, ktorá je oddelená od inej ďalšej budovy. Každá budova sa označuje len jedným súpisným číslom.

Číslo popisné - číslo domu uľahčujúce orientáciu v ulici.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností - písomná žiadosť na katastrálny odbor Okresného úradu za účelom vykonania vkladu vecného práva (kúpy, predaja, iného nadobudnutia, vecného bremena, záložného práva) do katastra nehnuteľností na základe zmluvy, prehlásenia alebo dohody.

Plomba - plomba na liste vlastníctva v katastri nehnuteľnosti upozorňuje na to, že sa s nehnuteľnosťou niečo deje a údaje o nehnuteľnosti sa zmenia alebo sa môžu zmeniť. Plomba znamená, že až do vyriešenia navrhovanej zmeny nie je možné s uvedenou nehnuteľnosťou majetkovoprávne nakladať alebo ju geometricky meniť.

Právoplatnosť - je formálny akt, kde rozhodnutie (správne či súdne) nadobúda platnosť a je konečné, záväzné a nezmeniteľné. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť vtedy, pokiaľ proti nemu účastníci konania neuplatnia svoje právo na odvolanie. Rozhodnutie bez nadobudnutia právoplatnosti je neplatné.

Znalecký posudok - odborné dielo vypracované znalcom alebo znaleckým ústavom spĺňajúce náležitosti posudku. Stanovuje hodnotu oceňovaného majetku podľa požiadaviek zákona o oceňovaní majetku alebo podľa požiadaviek súdu.

Ocenenie nehnuteľnosti - posudok znalca, ktorým je vyjadrená hodnota nehnuteľnosti.

Odhad ceny nehnuteľnosti - zistenie celkovej hodnoty. Pokiaľ to vyžaduje povaha veci, poverí súd (štátne notárstvo) vykonaním odhadu súdneho znalca.

Zdieľať s priateľmi

Zaujímavosti zo sveta nehnuteľností

Tento web používa súbory cookies za účelom skvalitnenia služieb.
Rozumiem